-32%

Produsent: MODELL HOBBY

MAXIMA Racing Fuel 10% nitro 1 liter

Spesifikasjoner:

Mengde: 1 liter

Emballasje: Plastkanne

Olje: Aero Synth Competition 15 %

Nitro: 10 %

Tilsetning: Aktiv avleirings- og korrosjonsdefender

Veil. 310,- Ikke medlem: 210,-
210,-
  • Betal med faktura
  • Betal med kort
  • Delbetaling
  • Vipps
På lager På lager

SKU: MAXIMA Race 10%-1L

  • Produktinformasjon
  • Fueladvarsel

Maxima Racing Fuel gir høyere effekt, jevnere tomgang, renere motor, minimalt oljesøl og vesentlig lavere forbruk.

Maxima Racing Fuel er en høykvalitets allround fuel som passer like godt til fly, bil, båt og heli, både 2- og 4-taktere, også tilsatt aktiv avleirings- og korrosjonsdefender, som sikrer en ren og korrosjonsfri motor til enhver tid.

Advarsel:

Svært brannfarlig. Giftig å innånde, ved hudkontakt eller ved svelging. Irriterende for øyne, lunger og hud. Oppvarming kan forårsake eksplosjon. Sørg for god ventilasjon ved bruk. Unngå hudkontakt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ved inhalering: Sørg for å få frisk luft. Gjenoppta pust, evt. med kunstig åndedrett. Søk medisinsk hjelp. Ved hudkontakt: Skyll umiddelbart med rennende rent vann i minst 15 minutter. Ved øyekontakt: Skyll umiddelbart med rennende rent vann i minst 15 minutter. Ved svelging: Kontakt medisinsk hjelp umiddelbart.

18 års aldersgrense  -  spesielle betingelser:

Du må være over 18 år for å kjøpe dette produktet. Du blir avkrevd legitimasjon ved utlevering av pakken! Du bekrefter ved bestilling at produktet utelukkende skal brukes til å drifte glødemotorer på hobbyutstyr. Du bekrefter også ved bestilling at du har lastet ned og satt deg inn i databladet for angjeldende fuel. Link til datablad finner du under.

Obs! Ingen ekstra frakttillegg.  

ADVARSEL - DIVERSE VIKTIG INFORMASJON VED KJØP AV FUEL.

R11 Meget brannfarlig
R23/24/25 Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging
R39/23/24/25 Giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding, hudkontakt og svelging
R36/38 Irriterer øynene og huden

S16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.
S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder.
S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.
S36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.
S9 Oppbevares på et godt ventilert sted.
S7 Emballasjen skal holdes tett lukket.
S1/2 Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
S45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig

- spesielle betingelser