Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over Internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene. I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Partene

Selger

Firmanavn: Modell Hobby AS

Kontaktadresse: Sykkylvsvegen 852

E-post: post@modellflybutikken.no

Telefonnummer: 960 42 900

Evt telefaksnummer:

Organisasjonsnummer: 915 125 948

Kjøper er den person som foretar bestillingen eller nærmeste relaterte myndighetsperson, f eks foreldre, hvis kjøperen er for ung til å ta ansvar for kjøpet.

Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift. Endring av priser, tekst, beskrivelse, manualer, forskrifter og varens beskaffenhet kan skje uten foregående varsel.

Rabatter, tilbud, kampanjer, rabattkoder osv

Det gis ikke ytterligere rabatter på varer som allerede er på tilbud, med i kampanjer eller av en eller annen grunn tilbys til lavere pris enn vår standard utsalgspris. Rabattkoder kan heller ikke benyttes i slike tilfeller.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. Foresatte er fullt ut ansvarlige for avtaler/kjøp inngått av mindreårige. Foresatte er også fullt ut ansvarlige for bruk evt skade forårsaket av varer kjøpt/tatt i bruk av mindreårige. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen. Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.

Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren(kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.

Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen.Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette. Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.

Levering m.v.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Velges A-Prioritert som forsendelsesmåte i nettbutikken, så gjøres det helt og holdent for kjøpers fulle regning og risiko. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare (f eks ikke henter en vare som er stilt til hans/hennes rådighet hos transportør) som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv. Transportør har ansvar for varen under transporten, unntatt hvis kjøper har valgt uregistrert forsendelse for egen risiko. Da har kjøperen ansvar for varen fra den blir avsendt fra selger.

Forsendelse - skade

Alle varer med sporingsnummer er fullforsikret under transport og transportør er ansvarlig for at varen leveres mottaker ubeskadiget. Er en sending synlig skadet, så skal mottaker nekte å ta i mot sendingen, eller evt åpne sendingen i transportørs påsyn for å sjekke om innholdet er skadet eller ikke. Mottaker kan da bestemme seg for om man vil motta pakken eller ikke. Mottar man og signerer for mottagelsen, så kan ikke skade påberopes i ettertid. All skade som fører til at sendingen nektes mottatt skal underrettes avsender umiddelbart av mottaker, slik at avsender kan fremme et erstatningsansvar ovenfor transportør, og rette opp skaden i forhold til mottaker.

Varens beskaffenhet

Modell Hobby AS forbeholder seg all rett til å endre priser og en varers beskaffenhet uten foregående varsel. Spesielt gjelder dette endringer som produsentene gjør hele tiden, uten varsel, noe som vi verken har noen kontroll over eller kan stilles til ansvar for. Det tas i denne sammenheng også forbehold om at bilder og beskrivelse av produktet kan avvike nettopp av samme grunn. Ønsker en kunde å reklamere på dette, etter mottatt vare, så må dette gjøres snarest mulig, uten opphold, og uten at varen er tatt i bruk eller synlig behandlet av kunde. Det gjelder nøyaktig samme regler for dette som ved all annen reklamasjon av denne art. At varen fremstår som ny og ikke synlig behandlet for at en slik klage skal tas til grunn. Dette gjelder også originalinnpakning og medfølgende skriv, forseglede poser og manualer. Det er en kundes plikt å overholde disse kjøreregler for at en klage skal tas til følge.

Bytterett  -  returrett uten oppgitt grunn  -  30 dager

Bytterett kan benyttes i inntil 30 dager etter kjøpsdato, så lenge varen er ubrukt, uåpnet og ikke bære noe preg av å være håndtert av kunde.
Produktet må være helt uskadet i original emballasje, med alle manualer og byggeveiledninger helt ubeskadiget, og ikke bære noe preg av å være oppbevart utenfor originalemballasje eller håndtert av kunde.
Fraktkostnader ved benyttet bytterett dekkes av kunden. Det er kundens plikt å sørge for at varen returneres i forsvarlig innpakning. Ta ALLTID kontakt med selger først og oppgi ordrenummer ved retur.

Angrerett

Innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren i henhold til Angrerettsloven selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøper har da krav på full refusjon av varens kostnad minus selgers leveringskostnader (porto, pakking, forsendelse etc) og evt returkostnader, hvis ikke dette er dekket av kjøper. Hvis varen er forringet av kjøper, så vil refusjon bli nedjustert som beskrevet under kapittelet om Angrerett.

Angreskjema kan lastes ned her: /Userfiles/Upload/files/Angrerettskjema.pdf

Varen må da returneres i nøyaktig samme stand og oppsett som den er mottatt, i original forpakning inklusiv indre forpakning som: Forseglede poser må ikke være forsøkt åpnet. Innholdet må ikke bære preg av å være håndtert evt brukt, forsøkt satt sammen eller forsøkt brukt. Dette gjelder SÆRLIG byggesett hvor innholdet MÅ være plassert og sikret akkurat slik som levert uten at deler, plastposer, dokumenter eller innvendig emballasje viser synlige tegn på håndtering. Det er kun lov til å åpne esken, inspisere løse deler uten å bryte noen form for forsegling eller innpakning. Batterier må ikke være forsøkt ladet eller brukt. Modeller (fly, bil, båt, heli, drone etc) må ikke være brukt eller forsøkt brukt. Andre elektroniske varer (ladere, radio, ESC, servoer, motorer etc) må ikke være brukt, forsøkt brukt, forsøkt programmert, forsøkt åpnet, åpnet (brutt forsegling), tilkoblet uautorisert utstyr ikke godkjent av leverandør eller mekket på på annen måte. Alle dokumenter og manualer må fremstå som da de ble levert, som i forseglede plastinnpakning. Brudd på dette medfører redusert tilbakebetaling/erstatning på minimum 50% av varens verdi eller mer, eller helt bortfall av erstatning hvis varens verdi er redusert med mer enn 50%, da varen da har så mye bruks- og håndteringsmerker at den ikke kan videreselges som en gangbar vare.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år. Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringenshovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkårutarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.

Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.

Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2.

Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid i nøyaktig samme forfatning og oppsett som den ble mottatt. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele (50% eller mindre hvis tilstanden er forringet eller varen viser tegn på bruk eller omprogrammering) kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men kjøperen må betale kostnadene for returforsendelsen eller sørge for at varen blir levert tilbake til selger på annen måte. Kjøper må også bære evt kostnader som selger måtte ha for å tilbakestille (omprogrammere, reparere etc) en vare til ny/levert tilstand. Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen med innpakning og medfølgende dokumenter må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i nøyaktig samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen skal sende/levere varen tilbake til selgeren i originalemballasjen (inkl forsvarlig indre emballasje, uåpnede plastposer, manualer, color box etc). Det er kjøpers hele og fulle ansvar at varen fremstår som ny, ubrukt og ubeskadiget ved retur, og er forsvarlig sikret og anbrakt i originalemballasjen uten skader av noe art. Brudd på dette medfører redusert refusjon som omtalt ovenfor. Ytre emballasje kan velges det som transportør ansees som forsvarlig. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kunder som selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på forseglingen.

Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Er en pakke synlig utvendig skadet, så skal den åpnes under oppsyn av transportør (f eks på postkontoret før den signeres ut ved forsendelse med Posten). Er innholdet skadet, så kan det umiddelbart rettes et krav om erstatning til transportør som er ansvarlig for varen under transporten fra selger til kjøper. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt ang dette.

Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse.

Dersom det foreligger en mangel ved varen på leveransetidspunktet, må kjøperen umiddelbart etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). Melding til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

Hvis en vare, som f eks modellfly, båt, bil, helikopter, droner etc med elektronisk/elektrisk apparatur som sendere, mottakere, ladere, servoer, motorer, regulatorer eller andre elektrisk/elektronisk apparatur bygget inn, skrudd sammen fra produsent evt skrudd sammen av selger, bygget inne i beskyttende boks, eller beskyttelse av annen art, herunder også fuel, bensin utstyr som motorer etc, er forsøkt åpnet, åpnet eller forsøkt reparert, reparert, 'mekket' på av kjøper, så bortfaller selgers hele og fulle ansvar, på hele varen, umiddelbart herunder både returrett, angrerett, reklamasjonsrett og garanti på produktet i sin helhet uansett hva som måtte dukke opp av mangler i ettertid. Dette selv om varen etter kjøpers mening inneholdt mangel ved levering. Da SKAL kjøper, i henhold til avsnitt ovenfor, umiddelbart underrette selger for omstøting av kjøpet, omlevering eller reparasjon utført av selger. Kjøper eller andre av selger ikke autorisert personell må under INGEN omstendighet forsøke å reparere eller mekke på en slik vare selv. Det er kun selger som er autorisert til å utføre utbedringer av denne art for at returrett, angrerett, reklamasjonsrett og garanti skal opprettholdes uforandret.

En både ny og brukt vare kan etter avtale sendes inn til selger for kontroll. Hvis varen ikke har noen feil som kan lastes selger, så vil kjøper bli belastet med et undersøkelsesgebyr, for tiden 150,-, pluss returporto. Trenger varen reparasjon, så kan dette avtales med selger, mot at kunde belastes med undersøkelsesgebyr, antall arbeidstimer (timepris for tiden 500,-, pluss evt nødvendige deler pluss returporto.

Retten til reklamasjon evt omstøting av kjøp omfattes ikke av naturlig slitasje, manglende vedlikehold, uvettig, ukontrollert eller hardhendt bruk, mangel på kunnskap hos bruker, feilprogrammering, fysiske påkjenninger ut over varens naturlige element f eks krasj, slag, støt, overbelastning, blokkering av kjøling, hjul eller propeller, velt eller annen påført fysisk kraft. Det er brukers ansvar at så ikke skjer. En radiostyrt, elektronisk, vare inneholder normalt en eller flere standard svingekretser som er særdeles ømtålige for fukt eller slag/støt. Selv små slag/støt kan føre til at en eller flere av disse kretsene ikke lenger fungerer som de skal eller slutter å fungere , noe som kan få fatale konsekvenser for varen. Feil på disse etter bruk, eller følgefeil, omfattes ikke verken av garanti eller reklamasjonsretten. Retningslinjer for bruk av en radiostyrt vare er at den skal brukes med samme aktsomhet som en tilsvarende vare i full størrelse, og kan ikke forventes å tåle mer enn en fullstørrelse vare uten skader, skader som ikke dekkes av garanti- eller reklamasjonsretten. Feilkobling av elektriske komponenter (produkter), modifisering, forsøkt åpnet evt brudd på forseglinger, endring, mekking, bruk/tilkobling av uautorisert utstyr og koblinger, fukt, vanninntrengning, korrosjon, manglende service og vedlikehold, og uforsvarlig oppbevaring opphever enhver garanti og reklamasjonsrett. Varer utsatt for fukt, med særlig aktsomhet ved bruk på, eller i nærheten/kontakt av/med saltvann, som bil, båt, sjøfly etc må alltid renses, tørkes og smøres opp forsvarlig etter bruk og ved lagring (all lagring i fuktfri romtemperatur) for å forhindre korrosjon. En vare må aldri brukes/endres av kunde ut over det som er beskrevet i gitte instruksjoner/brukermanual enten tilgjengelig på selgers butikk/webside eller vedlagt sammen med varen. Kunde plikter å sette seg inn i/forstå og følge dette før en vare tas i bruk. LiPo batterier regnes som ferskvare og omfattes ikke av reklamasjonsretten etter at de er blitt ladet, tatt i bruk eller evt lagret. LiPo batterier må håndteres som ekstremt brannfarlige og eksplosjonsfarlige og brukes, vedlikeholdes og lagres deretter. LiPo batterier må ALDRI lades på brannfarlige steder, eller uten kontinuerlig tilsyn under ladding selv på ikke brannfarlige steder. Hvis ikke annet er angitt så skal LiPo batterier aldri lades med mer enn 1C. De må heller ikke lagres på brannfarlige steder eller etterlates tilkoblet i modellen. Fysisk skadde eller "oppblåste" LiPo batterier må behandles som ekstremt brann- og eksplosjonsfarlig gods. Det er brukers hele og fulle ansvar at LiPo batterier brukes, lades og oppbevares på en 100% forsvarlig måte. Selger kan aldri stilles til ansvar for følgefeil, eller skade på levende skapninger eller gjenstander uansett størrelse eller verdi, av at det oppstår en antatt reklamasjonsberettiget feil ved varen. Selger er heller ikke ansvarlig for manglende kunnskap hos kjøper om rett bruk, vedlikehold og oppbevaring av varen. Selger kan heller ikke holdes ansvarlig for en vare, eller tilsvarende vare, levert av andre.
 
Reparasjon

Kunde kan ikke kreve at selger utfører reparasjon av en selvforskyldt feil på en vare uansett om den er helt ny eller tatt i bruk. Det kan imidlertid avtales mellom kunde og selger at selger forsøker å reparere varen på kundens hele og fulle kostnad inkl deler, arbeidstid og forsendelse. Kjøper kan ikke forlange reparasjon av en innsendt vare hvis selger kommer til, etter å ha inspisert varen, at han ikke ønsker å reparere den. Kunde kan på ethvert tidspunkt forlange varen tilbakelevert. Kunde betaler da returomkostninger pluss evt påløpt arbeidstid, kostnad av deler, pluss et undersøkelsesgebyr. Evt kostnader ved undersøkelse/reparasjon kan kreves forskuddbetalt av selger før varen sendes/leveres tilbake til kunde. Selger kan også avslå å ta i mot en vare til undersøkelse evt reparasjon hvis feil på varen er selvforskyldt av kunden.
 
Retur generelt uansett årsak til retur

All retur uansett årsak må avtales enten skriftlig eller muntlig med selger. Gjøres avtalen muntlig så skal kunde i tillegg straks sende en skriftlig redegjørelse evt pr epost, eller signert brev, for arkivering og dokumentasjon. Retur uten avtale vil ikke bli tatt til følge. Retur i postoppkrav vil ikke bli innløst. All retur skal merkes tydelig med korrekt navn og adresse pluss ordrenummer. Retur uten disse opplysningene påført tydelig og lett leselig utenpå pakken vil bli nektet mottatt. Kjøper er fullt ut ansvarlig for at varen(e) blir emballert og returnert på en forsvarlig måte i original forpakning og emballasje. Ømtålige komponenter må forsvarlig polstres og sikres med indre emballasje (bobleplast eller annet dempende materiale) slik at de ikke kan ta skade eller skade/gnisse mot hverandre under transport. Dette er senders hele og fulle ansvar at denne indre forpakningen/sikringen blir forsvarlig gjort. Brudd på dette medfører at returen ikke tas til følge. Ytre emballasje kan velges det som transportør (Posten) mener er forsvarlig. Retur aksepteres ikke hvis en vare er tatt i bruk, endret på, påbegynt bygging eller fremstår annerledes/forringet, med evt mangler, utover hvordan den fremstod ved levering. Alle (bygge) sett må returneres med alle deler forsvarlig sikret inkl manualer og all innvendig forpakning forsvarlig utført som ved levering.

Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren for faktiske utgifter.

Oppfyllelse:

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for (Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8) selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving:

Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen. Selger kan på et uansett tidspunkt uten begrunnelse heve et kjøp med umiddelbar virkning og dermed også umiddelbart refundere en evt utført innbetaling av kjøper. Spesialbestilte varer omfattes ikke av verken heving av kjøp eller angrerett.

Erstatning:

Kjøperen kan videre kreve erstatning for faktisk tap/utlegg han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24. Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt om reklamasjon. Kjøperen må kunne dokumentere et evt tap/utlegg.

Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren. Kjøperen må da sørge for at varen leveres tilbake i nøyaktig samme forfatning (beskrevet under Angrerett, Reklamasjon og Retur) og mengde som levert og ikke vært brukt eller forsøkt brukt.

Retting eller omlevering:

Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader og heller kreve omstøting av kjøpet og betale full refusjon til kjøperen. Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller om levering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag:

Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving:

I stedet for prisavslag kan begge parter heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig. Selger kan heve en bestilling uten å oppgi grunn. Kunde har samme suverene rett til å heve en bestilling/kjøp så lenge en ekspedering ikke er utført. Hever kunden kjøpet etter at bestillingen er ekspedert/avsendt så gjelder vanlige regler for angring og retur. Se dette under spesielt avsnitt.

Erstatning:

Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33. Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt om reklamasjon. Evt økonomiske tap må dokumenteres og være av særdeles tungtveiende art. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr/returfrakt ved ikke-forskuddsbetalte uavhentede varer (uavhentet postoppkrav). Selger kan også kreve gebyr og refusjon av returporto ved retur av uavhentede varer uansett betalingsmåte. Det er kjøpers ansvar at varer hentes innen returfristen.

Oppfyllelse:

Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving:

Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning:

Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46. Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 250,- + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år. Det vil å så fall belastes nærmeste foresatt myndighetsperson f eks foreldre.

Garanti - kundeansvar
 
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler. En garanti må ikke svekke reklamasjonsretten.

OBS! Det gis ingen driftsgaranti eller reklamasjonsrett på varer hvor ikke alt utstyr brukt i tilknytning til varen er levert av oss og ment å passe sammen. Garanti og reklamasjonsrett begrenser seg til kontroll av varen ved mottagelse og evt funksjonstest. Er varen tatt i bruk bortfaller både garanti og reklamasjonsrett på varer hvor kunden har innflytelse på hvordan varen brukes, programmeres og kobles opp/settes sammen.

Evt garanti (evt reklamasjonsrett) omfattes ikke av naturlig slitasje, uvettig, ukontrollert eller hardhendt bruk, mangel på kunnskap hos bruker, fysiske påkjenninger ut over varens naturlige element (f eks krasj, slag, støt, overbelastning, blokkering av hjul eller propeller, velt eller annen påført fysisk kraft). Feilkobling av elektriske komponenter (produkter), modifisering, forsøkt åpnet evt brudd på forseglinger, endring, mekking, bruk/tilkobling av uautorisert utstyr og koblinger, vanninntrengning, korrosjon, manglende service og vedlikehold, og uforsvarlig oppbevaring. Bygging, montering og bruk av hobbyutstyr krever en viss mengde forkunnskap og teknisk innsikt. Selger kan ikke pålegges å vurdere en kundes kunnskapsnivå. Selger kan kun uttale seg faglig generelt. Kunden selv er selvstendig ansvarlig for alle kjøp som gjøres. Selger er ikke ansvarlig for evt feilvurderinger eller feilkjøp gjort av kunde. Kunden selv må kunne lese, forstå og følge bruksanvisning/manual. Kunden er selv ansvarlig for å kontrollere at alt fungerer (fulladet batteri) og sitter som det skal (ror, stag, hengsler, skruer, koblinger, radio, motor osv) før en vare tas i bruk. Evt batteri skal ALDRI tilkobles uten at sender (TX) er påslått og innen rekkevidde.  At en vare leveres RTF eller RTR betyr ikke annet at den er satt sammen fra produsent, helt eller delvis. Kunde er fortsatt ansvarlig for at alt sitter og fungerer som det skal hver gang varen brukes. Rekkeviddetest skal alltid utføres før en radiostyrt vare tas i bruk. Skade grunnet værforhold (kulde, vind, regn, tåke osv) lokale radioforstyrrelser, menneskelig feilvurdering eller andre utenforstående påvirkninger omfattes ikke av hverken reklamasjonsretten eller garanti. Man må også påse ved bruk av radiostyrt utstyr at mottaker og dens antenne er montert lengst mulig unna annen elektronikk som servoer, ESC (regulator), batteri eller andre metallgjenstander. Det er også MEGET VIKTIG at mottakerantennen føres ut av modellen, da enkelt konstruksjoner kan forstyrre eller i verste fall hindre kommunikasjon mellom sender og mottaker. Senderens antenne må heller aldri pekes rett mot en modell under bruk da dette er en dødsone som kan føre til tap av kommunikasjon. Kunden er helt og fullt ansvarlig for at varen brukes forskriftmessig forsvarlig i samsvar med gjeldende lover og regler og ikke er til fare eller plage for tredjepart. Enhver følgeskade på tredjepart er kundens fulle ansvar uansett årsak. Det er kundens hele og fulle ansvar hvor og når det er forsvarlig å ta varen i bruk. Selgers ansvar/garantiansvar begrenser seg kun til selve varen.

Kundeansvar ved bruk av fjernstyrte (radiostyrte) farkoster herunder bil, båt, fly, helikopter, droner etc

Det er brukers hele og fulle ansvar at slike farkoster kobles opp, programmeres og brukes på riktig måte. Er man i tvil, eller varen ikke fungerer i henhold til brukermanual, så skal selger kontaktes uten at varen tas i bruk. Hvis ikke bortfaller all gratis service, reklamasjonsrett og garanti. Slike farkoster inneholder ofte mye ømtålig elektronisk utstyr (svingekretser, sensorer, gyroer, GPS osv) som må behandles og settes opp helt korrekt i henhold til brukermanual. Noen av disse farkostene er også avhengig av stabilt signal fra satelitter (GPS) i tillegg til trådløst signal fra styreenhet for å fungere korrekt. Det er brukers hele og fulle ansvar og risiko at farkosten er satt opp korrekt, har stabil tilgang til eksternt signal (satelitter og styreenhet) og at der ikke er noe interfererende (forstyrrende) signal, høye fjell eller bygninger som kan blokkere signal i området. Bortfall av signal kan føre til at farkosten kommer ut av kontroll og faller ned eller forsvinner ut av syne. Dette er brukers hele og fulle ansvar og risiko. Selger kan ikke holdes ansvarlig for verken skade på farkosten eller tredjepart som måtte oppstå i slike tilfeller.

Spesielle aktsomhetsregler for bruk, ladding og oppbevaring av LiPo/LiFe/LiIon batterier

LiPo batterier må behandles med forsiktighet og kun lagres, lades og brukes på et brannsikkert sted hvor det ikke kan oppstå skade på bygninger, inventar, materiell av noe type eller art, mennesker eller dyr. Et LiPo batteri må aldri lades før det har kjølt seg ned til romtemperatur (ca 20 grader celcius) etter bruk. Et LiPo batteri må aldri tappes under 3,3 volt pr celle. Hvis det gjøres så vil det sannsynligvis ikke ta ladding og må betraktes som ødelagt. Et LiPo batteri bør lagres med en spenning på ca 3,8 - 3,9 volt pr celle. Sjekk alltid dette ved lagring både over kort og lang tid. Et LiPo batteri må ALDRI utsettes for større belastning enn angitt, verken på kort eller lang sikt. Det er brukers hele og fulle ansvar å inneha nødvendig kompetanse og utstyr for å kunne holde kontroll på dette. Et LiPo batteri må aldri lagres fullt oppladet, verken over kort eller lengre tid, da cellene kan få permanent skade eller i verste fall kan batteriet selvantenne. Batteri eldre enn ett år regnet fra kjøpsdato bør behandles, lagres, lades og brukes med den ytterste varsomhet. LiPo batteri regnes som ferskvare slik at all form for reklamasjonsrett evt garanti opphører i det batteriet lades og tas i bruk første gang. Det er kjøpers ansvar å kontrollere at LiPo batteri er i orden og uten skader umiddelbart etter mottatt sending/levering. Mottar man skadde eller defekte/delvis defekte batterier må dette umiddelbart meldes fra om til selger og behandles som ytterst brann- og eksplosjonsfarlig gods. Det er brukers hele og fulle ansvar at batterier blir korrekt ladet og behandlet, og kun blir brukt til det formål de er beregnet for. Softcasebatterier må alltid sikres forsvarlig, aldri ligge an mot hardt underlag, og i særdeleshet ikke mot hardt ujevnt materiale, og ikke utsettes for slag eller støt eller annen fysisk påkjenning. Brukes det stropper for sikring av batteri, så må disse var brede nok, eller mange nok til at det ikke utøves deformering av batteriet. Softcasebatterier utsatt for slag eller støt, eller krasj, kan ikke ansees å være trygge lenger og må behandles deretter. Softcasebatterier må ALDRI brukes i bil. Til bil anbefales det ALLTID hardcasebatterier eller batterier med semi-rigid beskyttelse hvis produsenten godkjenner det. Til hurtiggående båt som utsettes for slag eller støt anbefales samme forsiktighetsregler. Ved slag eller støt kan cellene i slike batterier kollapse. Dette er mer utsatt jo tyngre batteriet er. Dette vises nødvendigvis ikke utenpå batteriet, men tilkjennegir seg at en eller flere celler synker i spenning, eller viser null volt ved kontroll. All bruk, i strid med disse retningslinjer, skjer på brukers hele og fulle ansvar.

Ovenfornevnte batterier kan selvantenne uten foranledning og må derfor behandles som særlig brann og eksplosjonsfarlig gods. Slike batterier må ALDRI oppbevares, brukes og lades på brannfarlige steder hvor de kan forårsake skade på bygninger, inventar, materiell av noe type eller art, mennesker eller dyr, eller lades uten tilsyn, selv på brannsikre steder. Det er brukers hele og fulle ansvar å kontrollere at slike batterier til en hver tid er fullstendig uten fysiske skader eller merker, ikke viser tegn til oppblåsing (buling) og at de forsvarlig lagres, lades og brukes i henhold til gitte instruksjoner fra Modell Hobby AS. Fysisk skadde batterier MÅ behandles som ekstremt brann- og eksplosjonsfarlige og innleveres for destruksjon omgående. Lithiumbatterier må ALDRI verken lades eller tappes med høyere strømverdi enn angitt. Høyeste teoretiske strømtrekk finner man ut ved å gange batteriet kapasitet med antall C-verdi. Det poengteres på det sterkeste at dette kun er en teoretisk verdi og at det er batteriets driftstemperatur som angir om strømtrekket er forsvarlig. Denne temperaturen bør ikke overstige 37 grader celsius under bruk. Det er brukers hele og fulle ansvar at dette ikke skjer. Hvis intet annet er angitt så må Lithiumbatterier kun lades med 1C og kun med lader som er beregnet for det aktuelle batteriet. Dvs at et 1000 mAh batteri må aldri lades med mer enn 1 ampere. Når det gjelder batterier inkludert i/levert sammen med en vare, dvs komplette sett, ofte benevnt som RTF eller RTR, så er kun vedlagt originallader godkjent for bruk. Alle andre typer ladere benyttes på brukers eget ansvar da de er utenfor selgers kontroll og kan forårsake skade på batteriet. Ved kjøp av løse batterier, batterier som ikke inngår som et element i sett/pakker, har bruker et utvidet ansvar og plikt til å inneha fullstendig kunnskap om benyttet laders bruk og egenskaper, herunder stillbare ladere, ladere for flere typer batterier, multiladere, programmerbare computerladere osv i forhold til batteriets kjemi og ytelse, da dette også er utenfor selgers kontroll. Slike batterier må ALDRI verken stikkes hull på, forsøke åpnes, kortsluttes eller loddes på. Slike batterier må ALDRI benyttes av barn under 15 år uten under tilsyn av en voksen ansvarlig person. Bruker plikter å sette seg inn i og følge alle gitte forsiktighetsanvisninger og advarsler,  i bruksanvisninger, brukermanualer og opplyst om flere steder på vår webshop og i våre salgsbetingelser. Brudd på dette kan medføre straffeansvar og eller avkortet eller helt bortfall av forsikring. Bruker er fullt ut ansvarlig for bruk, oppbevaring og ladding av slike batterier og annet relatert tilkoblet utstyr som ladere, regulatorer, motorer, måleinstrumenter etc. Produsent eller selger kan aldri holdes ansvarlig for uansvarlig bruk i strid med disse retningslinjer eller skade forvoldt av slike batterier og relatert utstyr. Ved å ta varen i bruk så erkjenner man å ha lest, forstått og vil følge disse forsiktighetsregler og selv være ansvarlig for hva som måtte inntreffe ved bruk av denne type varer. Hvis ikke, så skal varen umiddelbart returneres til selger uten å tas i bruk.

Spesielle aktsomhetsregler for bruk av alle typer batteriladere

I hovedsak gjelder samme aktsomhetsregler for bruk av alle typer batteriladere som beskrevet i ovenforstående avsnitt om batterier. Det er brukers hele og fulle ansvar at en lader brukes og stilles inn korrekt i henhold til batteriene som skal lades. Verken selger eller leverandør kan holdes ansvarlig for skade på batteri oppstått under ladding. En lader skal aldri være tilkoblet strømnettet uten under konstant oppsyn av bruker og aldri benyttes på brannfarlige steder hvor den kan forårsake skade på bygninger, inventar, materiell av noe type eller art, mennesker eller dyr, eller brukes uten tilsyn, selv på brannsikre steder. At dette overholdes er brukers hele og fulle ansvar.

Personopplysninger
 
Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.
 

Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav.

Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2.

Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning. Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

Våre salgs/leveringsbetingelser er tilgjengelig som link nederst nede på alle sider på vår webshop. Våre salgs/leveringsbetingelser er også lett tilgjengelig som egen link ved plassering av en ordre. Ved å sende inn en ordre så aksepterer man automatisk og bekrefter samtidig at man har lest og godtatt våre salg/leveringsbetingelser. Dette punkt er ufravikelig og gjelder alle kjøp foretatt hos Modell Hobby AS.