-25%

Produsent: MODELL HOBBY

Maxima racing fuel for Cox motorer 1 liter

Spesifikasjoner:

Mengde: 1 liter

Emballasje: Plastkanne

Syntetisk olje: 10 % Aero Synth Competiton

Castor olje: 10%

Nitro: 15 %

Tilsetning: Aktiv avleirings- og korrosjonsdefender

Obs! Ingen frakttillegg på fuel. Kun normal frakt.

Veil. 498,- Ikke medlem: 375,-
375,-
  • Betal med faktura
  • Betal med kort
  • Delbetaling
  • Vipps
På lager På lager

SKU: Max-10-10-15%-nitro-1l

  • Produktinformasjon
  • Fuel advarsel - les, forstå og godta

En moderne fuel som passer perfekt til Cox motorer uten å skade motoren. Passer også til andre små motorer under 1,5 ccm.

PS: Oljesammensetningen i denne fuelen er optimalisert for å kunne brukes på Cox motorer og andre små fuelmotorer. Bruk aldri fuel med kun tilsatt syntetisk olje på Cox motorer.

Advarsel:

Svært brannfarlig. Giftig å innånde, ved hudkontakt eller ved svelging. Irriterende for øyne, lunger og hud. Oppvarming kan forårsake eksplosjon. Sørg for god ventilasjon ved bruk. Unngå hudkontakt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ved inhalering: Sørg for å få frisk luft. Gjenoppta pust, evt. med kunstig åndedrett. Søk medisinsk hjelp. Ved hudkontakt: Skyll umiddelbart med rennende rent vann i minst 15 minutter. Ved øyekontakt: Skyll umiddelbart med rennende rent vann i minst 15 minutter. Ved svelging: Kontakt medisinsk hjelp umiddelbart.

18 års aldersgrense  -  spesielle betingelser:

Du må være over 18 år for å kjøpe dette produktet. Du blir avkrevd legitimasjon ved utlevering av pakken! Du bekrefter ved bestilling at produktet utelukkende skal brukes til å drifte glødemotorer på hobbyutstyr. Du bekrefter også ved bestilling at du har lastet ned og satt deg inn i databladet for angjeldene fuel. Link til datablad finner du under.

ADVARSEL - DIVERSE VIKTIG INFORMASJON VED KJØP AV FUEL.

R11 Meget brannfarlig
R23/24/25 Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging
R39/23/24/25 Giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding, hudkontakt og svelging
R36/38 Irriterer øynene og huden

S16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.
S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder.
S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.
S36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.
S9 Oppbevares på et godt ventilert sted.
S7 Emballasjen skal holdes tett lukket.
S1/2 Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
S45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig

- spesielle betingelser